საგარანტიო სერვისი

მაღაზიათა ქსელი „ელექტრონიკა“ გილოცავთ შენაძენს და მადლობას გიხდით, რომ არჩევანი ჩვენზე შეაჩერეთ

შესაძლო გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით, გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ საგარანტიო პირობებსა და მომსახურების წესებს

ელექტრონიკა იძლევა გარანტიას მოწყობილობის გაყიდვიდან 12 თვის ვადით. საგარანტიო მომსახურეობა განხორციელდება კომპანიის მიერ რეკომენდირებულ სერვის ცენტრში.

საგარანტიო მომსახურეობა

საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს გაყიდვის შემდგომ დაზიანებული მწყობილობის უფასო და აუცილებელ შეკეთებას სრული გარანტიის პერდიოში, რაც მოიცავს შეკეთების და სათადარიგო ნაწილის ღირებულებას. საგარანტიო ვადის ამოწურვის შემდეგ მოწყობილობის შეკეთება ფასიანია და შეკეტებსი ღირებულება განისაზღვრება კომპანიის მიერ დადგენილი სტანდარტით.

მოწყობილობის შეკეთების ვადა მწარმოებლის მიერ დადგენილი წესების თანახმად განისაზღვრება შესაკეთებელი მოწყობილობის სერვის ცენტრში წარდგენიდან 30 სამუშაო დღით.

საგარანტიო მომსახურების მისაღებად ნივთის მფლობელმა სერვისცენტრში უნდა წარადგინოს შპს ჯულაის ან მწარმოებლის საგარანტიო ტალონი - შეუსაბამობის შემთხვევაში პრიორიტეტი მიენიჭება მწარმოებლის საგარანტიო პირობებს.

საგარანტიო მომსახურების განსახორციელებლად აუცილებელია დაცული იქნეს მწარმოებლის მიერ შემუშავებული ექსპლუატაციის წესები თანდართული ინსტრუქციის შესაბამისად.

საგარანტიო მომსახურება არ ხორციელდება/უქმდება

-         - გასულია საგარანტიო ვადა

-        საგარანტიო ტალონი დაკარგულია

-         არ არის წარმოდგენილი მწარმოებლის გარანტია არსებობის შემთხვევაში

-         საგარანტიო ტალონში მონაცემები შეცვლილია ან გადაკეთებულია

-        მოწყობილობას აღენიშნება ვიზუალური ან მექანიკური დეფექტი

-         მოწყობილობა გამოიყენებოდა მისი დანიშნულების შესაბამო მიზნებით

-         დაზიანებულია ან ამძვრალია პლომბი ან/და ლუქი

-         დაზიანება გამოწვეულია კომპიუტერული ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილების მიერ

-         დაზიანება გამოწვეულია მექანიზმში უცხო სხეულების ან სითხეების შეღწევით

-   დაზიანება გამოწვეულია ელ-ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვლილება), მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, ექსპლუატაციის და შენახვის წესების და პირობების დარღვევით, არაკომპეტენტური პირების მიერ ჩატარებული არაკვალიფიციური სარემონტო/მონტაჟი სამუშაოების შედეგად.

გარანტია არ ვრცელდება პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, სისტემური ბლოკის კვების ბლოკზე, ნივთის ელემენტზე, ტელევიზორის შემთხვევაში 5 პიქსელამდე დაზიანებაზე, მეხსიერების ბარათზე, სადენებზე, გადამყვანებზე, სამუხ მოწყობილობასა და სხვა აქსესუარებზე.

ნივთის შეცვლა დაშვებულია მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში

თუ ნივთს გახსნისთანავე დაუფიქსირდა ვიზუალური დეფექტი - შეძენილი ნივთის მიღებისთანავე შეამოწმეთ მისი ვიზუალური მდგომარეობა მაღაზიის წარმომადგენელის თანდასწრებით.

თუ შეძენილ ნივთს გაყიდვიდან 5 დღის განმავლობაში აღმოაჩნდება ქარხნული დეფექტი, მყიდველი აღნიშნული ნივთი ვადაში უნდა წარადგინოს სერვისს ცენტრში. დეფექტის დადასტურების შემდგომ მოხდება ნივთის შეცვლა კომპანიის მიერ დადგენილი წესით.

ნივთის შეცვლა დაშვებულია მხოლოდ სრული გარანტიის პერიოდში.

მოწყობილობის შეცვლა ხდება იგივე ან მეტი ღირებულების შემთხვევაში სხვაობის დაფარვით.